Technik prípravy surovín / Bezpečnostný technik

KSR - Kameňolomy SR

Engineering & Technology

Unspecified KSh Confidential
New
2 weeks ago

Job Summary

 

Job Description/Requirements

Aufgaben

Príprava podkladov, zabezpeÄovanie a vypracovávanie dokumentácie pre vykonávanie BÄ a ÄVB. Príprava podkladov pre projektovanie, povoľovanie BÄ a ÄVBS, územné povoľovanie, stavebné povoľovanie, kolaudaÄné konanie. Jednania a komunikácia s prísluÅ¡nými úradmi Å¡tátnej správy. ZabezpeÄovanie kontroly nad dodržiavaním bezpeÄnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeÄnosti prevádzky. ZabezpeÄovanie plnenia úloh vyplývajúcich z platnej legislatívy (vypracovávanie a zasielanie hlásení, správ, výkazov, ...).

Qualifikationen

VysokoÅ¡kolské vzdelanie druhého stupÅa â prísluÅ¡ného smeru so zameraním na Å¥ažbu nerastných surovín. Odborná spôsobilosÅ¥ podľa Vyhlášky Ministerstva hospodárstva SR Ä. 208/1993 Z.z. o požiadavkách na kvalifikáciu a o overovaní odbornej spôsobilosti pracovníkov pri BÄ a ÄVBS. Vedúci lomu urÄený na zaistenie odborného a bezpeÄného riadenia BÄ a ÄVBS. Pracovník, ktorý projektuje a navrhuje objekty, zariadenia a práce, ktoré sú súÄasÅ¥ou BÄ a ÄVBS, alebo ktorý vypracováva plány a dokumentáciu týkajúcu sa BÄ a ÄVBS. Odborne spôsobilý pracovník, ktorého môže organizácia urÄiÅ¥ na plnenie úloh na úseku u bezpeÄnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeÄnosti prevádzky, a pracovník urÄený na riadenie likvidácie závažných prevádzkových nehôd (havárií).  Znalosti banskej legislatívy a legislatívy súvisiacej s oblasÅ¥ou Å¥ažobného priemyslu. Znalosti v oblasti bezpeÄnosti a ochrany zdravia pri práci, pracovného prostredia, životného prostredia. Znalosti v oblasti systému riadenia výroby a kvality kameniva. NJ a/alebo slovom a písmom - veľkou výhodou! Ovládanie MS Office - podmienkou. Príjemné a profesionálne vystupovanie. SchopnosÅ¥ precízneho zatrieÄovania úloh vo vysokej kvalite, time manažment. Samostatné rieÅ¡enie problémov. KomunikatívnosÅ¥, precíznosÅ¥, dôslednosÅ¥, spoľahlivosÅ¥.

Wir bieten

Nástupný plat vo výške 2.200,- Eur brutto/mesiac (výsledná výška platu bude dojednaná na osobnom pohovore). Plný pracovný úväzok. Zmluva na dobu urÄitú - 1 rok, po roku možnosÅ¥ zmeny na dobu neurÄitú. Pozícia nie je vhodná pre Äerstvých absolventov a absolventky bez praxe. ***BENEFITY*** Radi Å¡portujete Äi relaxujete? Máme Multisportkartu. ChuÅ¥ zlepÅ¡ovaÅ¥ si nemÄinu Äi angliÄtinu? U nás sa to dá! Jazykovým kurzom ako aj komunikáciou v medzinárodných tímoch nemecky-anglicky hovoriacich. Dva telefóny v taÅ¡ke na obtiaž? Náš služobný mobilný telefón má dva sloty. Notebook aj na súkromné úÄely. Služobné auto po skúšobnej dobe a dohode - aj na súkromné úÄely. Poskytujeme príspevok na stravné nad rámec zákona, a tiež príspevok na rekreáciu v SR. U nás je konkurencie schopné odmeÅovanie samozrejmosÅ¥ou. Äaká na Vás úÄasÅ¥ na medzinárodných projektoch. OdporuÄíte nám nových zamestnancov? FinanÄný benefit za odporúÄanie Vás neminie! Ponúkame aktivity v rámci podnikového manažmentu zdravia. Ak budete angažovaný, so záujmom o Äalší kariérny postup, dvere máte otvorené! Last but not least - v naÅ¡om medzinárodnom koncerne sa ponúkajú nespoÄetné možnosti interného koncernového prestupu rsp. job rotation. Pridajte sa k nám. WORK ON PROGRESS. Tešíme sa na Váš záujem. Vopred Äakujeme vÅ¡etkým, ktorí sa rozhodnete uchádzaÅ¥ sa u nás o pracovné miesto.

Important Safety Tips

  • Do not make any payment without confirming with the BrighterMonday Customer Support Team.
  • If you think this advert is not genuine, please report it via the Report Job link below.
Report Job

Get Insured through mTek Services

You can explore medical and personal accident insurance covers conveniently. Compare pricing from various insurance companies, save, and budget

Get Insured

Share Job Post

Lorem ipsum dolor (Location) Lorem ipsum KSh Confidential

Job Function : Lorem ipsum

1 year ago

Lorem ipsum dolor (Location) Lorem ipsum KSh Confidential

Job Function : Lorem ipsum

1 year ago

Lorem ipsum dolor (Location) Lorem ipsum KSh Confidential

Job Function : Lorem ipsum

1 year ago

Stay Updated

Join our newsletter and get the latest job listings and career insights delivered straight to your inbox.

We care about the protection of your data. Read our privacy policy.

This action will pause all job alerts. Are you sure?

Cancel Proceed
Report Job
Please fill out the form below and let us know more.
Share Job Via Sms